Electronic Building Permit System

Automated building planning, approval and monitoring system
Don’t have an account? Register Now

Track Application

Locate your application progress

Electronic Building Permit System
(E-BPS)

E-BPS is an application software system which has been developed to assist municipalities to improve their current building permit process.  It does this by ensuring the effective compliance of the NBC and BBL in urban regions, thus promoting safe building practices and planned urban development for the entire nation. UNDP has currently planned to implement E-BPS in Kathmandu Metropolitan City (KMC), Kirtipur Municipality, Lalitpur Metropolitan City (LMC), Butwal Sub Metropolitan City, Dharan Sub Metropolitan City and Madhyapur Thimi Municipality    E-BPS is a web-based application through which building permit applications are processed and current building records are maintained. This is an effective


Know More

Building Permit Information

  Process

 • The 35 days are divided as follows: 
  Day 1: Build Company submits the drawings to the municipality along with a copy of the title certificate.
  Day 2: The municipality forwards the file to the municipality ward office where the land is located. 
  Day 4: The ward office checks the field and sends a notice to the site’s neighbours. 
  Day 8: Start of the maturation of notice period. 
  Day 23: Start of the local inquiry done by the ward office. 
  Day 27: The ward office sends the file back to the municipality. 
  Day 29: The municipality starts the process of issuing a temporary approval of the drawings. At least one of the neighbours must give their consent in order for the project to be approved. Otherwise, the builder can submit a "commitment letter" certifying that he is responsible for any potential disputes in the future. This step can delay the approval process to around 2 months. 

  An applicant must submit the following documents along with the building permit application:
  • Identity document of the owner (or Company Registration Certificate)
  • Certification by a registered architect or engineer
  • Cadastral extract
  • Proof of land ownership/lease
  • Building Plans
  • Lot plan
  • Proof of tax payment
  • Structural plans (not required for buildings with ground coverage area of less than 1,000 sq. ft. and less than 3 stories)
  The originals of all documents must be demonstrated when submitting the copies to the Urban Development Department of Lalitpur Metropolitan City.
  The building permit fee is calculated as follows :
  • Built-up area up to 3,000 sq. ft.: NPR 10.00 per sq. ft.
  • Built-up area between 3,001 and 5,000 sq. ft. : NPR 15.00 per sq. ft.
  • Built-up area 5,001 sq. ft. and above: NPR 20.00 per sq. ft.
  For apartment housing and group housing, the application fee is a flat NPR 25.00 per sq. ft.
  In addition to the building permit fee, the Urban Development Department also charges a Designer Fee of NPR 2,000.00. The project designer must be licensed by the Department. The license is called Certificate of Designer and is renewed every year at the Municipality. The annual fee is NPR 3,000.00. The Municipality charges an additional NPR 2,000.00 for each building design.

 • The ward office visits the site and distributes a notice to neighbours

 • The Company applies for the permanent building permit once the construction has reached plinth level. 

 • Before issuance of the construction permit, an on-site inspection is conducted by an official from the municipality or the Town Development Committee to ensure that the construction (up to plinth level) conforms to the approved drawings. The company's engineer or architect has to be present during the inspection. 

 • After inspecting the construction site, the municipality engineer writes a "site report" and issues a permit for construction above the plinth level. 

 • Request completion certificate

 • Before issuance of the completion certificate, the municipality conducts an on-site inspection to check if the construction conforms to the approved drawings. An inspector visits the site in 2 -- 3 days after the request for completion certificate and writes a report to the more senior engineer. 

 • Four signatures are required on the completion certificate: 
  • Junior engineer
  • Senior engineer
  • Chief engineer of Lalitpur Metropolitan City
  • Departmental engineer

  Required Documents

 • १. जागा धनी प्रमाणपत्र ((प्रमाणित) प्रतिलिपि ) प्रतिलिपि

  २. चालु आर्थिक बर्षको मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

  ३. ज.ध दर्ता प्रमाण पुर्जामा फोटो नभएको भाए नागरिकता प्रमाणपत्रको (प्रमाणित) प्रतिलिपि

  ४. कि.नं. स्पष्ट भएको नापी प्रमाणित नक्शा (ब्लु प्रिन्ट)

  ५. पास गरिने नक्शाको फोटोकपी वा ब्लुप्रिन्ट (डिजाईनर र नक्शावालाको हस्ताक्षर सहित)

  ६. डिजाईनरको इजाजतपत्रको नबिकरण सहितको फोटोकपी(सरोकारवालाबाट प्रमाणित)

  ७. मञ्जुरी लिई बनाउने भएमा नक्शा वालाले वडा कार्यालयमा मुद्दा शाखाको रोहवरमा भएको मञ्जुरीनामाको सक्कल

  ८. भवन निर्माण हुने जग्गा (site) मा पुग्ने बाटो प्रष्ट नभएमा वडाको रोहवरमा बाटोको मञ्जुरीनामाको (सक्कल)           

  ९. जग्गा कुनै निकायम धितोको लागि  सुरक्षित राखिएको भए सम्बन्धित निकयाबाट स्वीकृतिपत्र

  १०. नक्शावाला मोही भएमा जग्गा धनी वा गुठीको स्वीकृतिपत्र   

  ११. वारेश राखि नक्शा पास गर्ने भए वारिसको पप्रमाणितको प्रतिलिपि    

 • १. नापी नक्शामा देखिएको तर नक्शा पास नभएको खण्डमा Existing Building को भुई तल्ला प्लान चार तिरको एलिभेसन र साइट पेश गर्नुपर्नेछ /

  २. कागजातको हकमा नयाँ नक्शा पास गर्दा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ /

 • १. पहिलो पास गरेको नक्शा र प्रमाणपत्रको फोटोकपी

  २. चालु आर्थिक बर्षसम्मको घर जग्गा कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

  ३. अरु कागजातको हकमा नयाँ नक्शा पास गर्दा आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ /

 • नक्शा पास प्रक्रिया-प्लीन्थ लेभल निरीक्षण र सोभन्दा माथि धुरिसम्मको गरी दुई चरणमा गर्नुपर्नेछ /

  १. प्राबिधिक निरीक्षण (सर्जमिन गर्ने बेलासम्ममा नक्शा वालाले आफ्नो जग्गाको साँध सिमाना प्रष्ट हुने गरी हरेक Intersection Point मा Concrete Pole अथवा 9” ×  9” को प्रष्ट देखिने गरि इट्टाको गारो निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ ) /

  २. साविकदेखि चलि आएको पानी र ढल निकास बन्द गर्नपाईने छैन , ढल निकासको लागि आवश्यक भएमा आफ्नो जग्गाबाट पनि ढल पाइप लैजान दिनुपर्नेछ /

  ३. निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि भौतिक सुबिधाहरु(धारा,बिजुली,आदि) जडान गर्न लागि “निर्माण कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र” लिनु भएकोले सो कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन महानगर पालिका सम्पर्क राख्नुपर्नेछ /

  ४. पास भएको नक्शा बिपरित निर्माण गरेमा साविक बमोजिन पाउने भौतिक सुविधाबाट वन्चित

  हुने रसाथै कुनै पनि समय भत्काउने कारवाही हुनेछ / साथै पास नक्शा समेत रद्ध गर्न सकिने

  छ /

  Standard Drawing Sheet size 20” X 30”

  Owner

  Signature

  Building Type:

  Location

  Plot No:

  Area

  Details: Plan , Elevation, Section, Site Plan, Location Plan

  Drawn by:

  Checked by:

  Date:

  Scale:

  KMC Registration No

Contact Us

Location:

Maijuhity, Kathmandu

Call:

01-5901203